Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ / MY JOB

Με αφοσίωση!

To έργο της φύσης γίνεται στα χέρια του παραγωγού – επαγγελματία, το θαύμα του φυτικού αρωματικού κεριού!

Ο σχεδιασμός του κεριού είναι η τέχνη μας και η παραγωγή του σε ποσότητες εμπορίου, η εγγύηση στη δουλειά μας, με αποτελεσματικότητα!

Η συνεχής έρευνα στο να μελετάμε την επιστήμη του κεριού ως φυσική ύλη και ως προϊόν με οικολογικό αντίκτυπο, να το φτιάχνουμε με διαφάνεια υλικών, να το φροντίζουμε, να το αξιολογούμε στις δοκιμές του, να το συσκευάζουμε και να παρακολουθούμε την πορεία του, πηγαίνει με σεβασμό και αγάπη από γενιά σε γενιά!

With dedication!

The work of nature is done in the hands of the professional producer, the miracle of the plant scented candle!

The design of the candle is our art and its production in commercial quantities, the guarantee in our work, with efficiency!

Continuous research into the science of candle as a natural substance and as a product with ecological impact, to make it with trusted materials, to take care of it, to evaluate it in its tests, to package it and to follow its course, it goes with respect and love from generation to generation!

Luxodor-Ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής κεριών
Luxodor-Ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής κεριών

Είμαστε και οι ίδιοι εργάτες στο κερί, προσφέροντας σε μία “παγκόσμια κυψέλη” εμπορίου την γνώση μας, τις καινοτόμες προτάσεις μας και την έντιμη εργασία μας!

Συμμετέχουμε σε σεμινάρια και διαθέτουμε στο βιογραφικό μας, ως παραγωγοί επαγγελματίες, συμμετοχές και δράσεις σε παγκόσμιες εκθέσεις, στις οποίες προβάλλουμε με επιτυχία τη δουλειά μας στα κεριά και στις ειδικές μας σειρές luxodor κεριών!

We are the same candle workers, offering our knowledge, our innovative proposals and our honest work to a “global hive” of trade!

We participate in seminars and have in our CV, as professional producers, participation and actions in world exhibitions, in which we successfully promote our work in candles and in our special series of luxodor candles!

Luxodor-Ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής κεριών

Το πώς μυρίΖΕΙ η luxodor το γνωρίζει η φλόγα της, αφού έδεσε πρώτα κερί με άρωμα σε ένα σώμα! Όταν κοιμάται κι όταν ξυπνά, ζει μέσα στα αρώματα!

Αυτό κάνει τη δουλειά μας στο κερί και την τέχνη μας στη luxodor,
το όνειρο της αρωματοθεραπείας να συμβαίνει, έτσι απλά, κάθε στιγμή!

Μία ήρεμη φλόγα, μία ισορροπημένη φλόγα καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης, χρειάζεται ένα κατάλληλο σώμα κεριού!

Luxodor-Ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής κεριών

How luxodor smells is known by its flame, since it first tied a scented candle to a body! When it sleeps and when it  wakes up, it lives in the perfumes!

This makes our work in candle and our art in luxodor, the dream of aromatherapy to happen, so simply, every moment!

A calm flame, a balanced flame throughout the combustion, needs a suitable candle body!.

Εμείς φτιάχνουμε κερί!

Όχι, τύπου φυτικό…
Παράγουμε φυτικό κερί και πουλάμε αυθεντικά!

Το σώμα του φυτικού κεριού δε χρειάζεται περιττές ύλες, ούτε αναμείξεις από αμφιλεγόμενα υλικά, ώστε να μειωθεί το ποσοστό φυσικότητας του κεριού.
Οι ερασιτεχνικές αυτές τεχνικές αλλοιώνουν την ποιότητα, δυσχεραίνουν την καύση, αφήνουν άκαυτη ποσότητα σε αγορασμένο κερί και τελικά, απομένει
μία φλόγα σε πλήρη ανησυχία, ίσως ένα πνιγμένο φυτίλι στο κερί ή ένα κερί χωρίς να βγάζει τα αρώματα που έδινε πριν την καύση και την επαναληπτική καύση του.

We make natural plant based candle wax…

not a plant based type candle wax.

The body of the vegetable wax does not need unnecessary substances, nor mixtures of controversial materials, in order to reduce the naturalness of the wax.
These amateur techniques alter the quality, make it difficult to burn, leave a non-combustible quantity in a purchased candle and finally, it remains a flame in complete concern, perhaps a drowned wick in the candle or a candle without giving off the aromas it gave before its burning and repeated burning.

Luxodor-Ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής κεριών
Luxodor-Ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής κεριών
Luxodor-Ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής κεριών

Το φυτικό κερί δεν είναι παραφίνη και η παραφίνη δεν είναι φυτικό κερί.

Φτιάχνουμε και διακοσμητικά κεριά παραφίνης, με διαθεσιμότητα στην γκάμα μας σε ειδικές επιλογές, αλλά και κατόπιν παραγγελίας πελατών και συνεργατών, ως προτίμησή τους στο κερί με βάση την παραφίνη.

Οι δεξιότητες σχεδιασμού μας στον τομέα της παραφίνης, επικεντρώνονται σε λείους κορμούς και αρωματικά ανάγλυφα ρουστίκ, από άριστη πρώτη ύλη για βιομηχανική χρήση και όχι από υπολείμματα παραφίνης τρίτων χωρών με χαμηλά επίπεδα πιστοποίησης και ποιότητας.

Vegetable wax is not paraffin and paraffin is not a vegetable wax.

We also make decorative paraffin candles, with availability in our range in special options, but also upon order of customers and partners, as their preference for paraffin-based candle. Our paraffin design skills focus on smooth logs and rustic embossed textures, from excellent raw material for industrial use and not from third country paraffin residues with low levels of certification and quality.

Luxodor-Ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής κεριών

Μυρίζουμε το κερί που καίμε!

Το άρωμα δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Διαθέτουμε σταθερά διαχρονικά αρώματα, ανανεώνουμε με καινούργια αρώματα και προκαλούμε αρώματα μέσα στο παραγωγικό μας τμήμα, ώστε να εξετάζουμε κάθε πιθανή αντίδρασή τους σε νέες σειρές ή σε συνδυασμούς φυτικών βάσεων με διαφορετικό φυτίλι, σε προσαρμοσμένο δοχείο φιλοξενίας κάθε φορά!

Η τακτική επαφή που επιδιώκουμε με τους ίδιους τους προμηθευτές αρωμάτων που επιλέγουμε για τα κεριά, σημαίνει για εμάς αξιοπιστία στην εξειδικευμένη γκάμα διαλεκτών αρωμάτων, σε δειγματισμό, δοκιμή και στάδια ελέγχου, σε καθορισμένους χρόνους και σε θερμοκρασίες στις οποίες αντέχει και ανταπεξέρχεται το φυτικό κερί.

Οι προτάσεις αρωμάτων σε ετοιμοπαράδοτες σειρές μας και τα αρώματα που μπορεί να εξασφαλίσει και να κλειδώσει σε εμάς ο συνεργάτης B2B και ο πελάτης ιδιωτικής ετικέτας, φέρουν την εγγύηση τελικού προϊόντος κεριού με δυναμική παρουσία και αναλλοίωτο άρωμα!

Luxodor-Ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής κεριών

We smell the burning candle!

Perfume is not an easy task. We have constant timeless aromas, we renew with new aromas and we provoke perfumes in our productive part, in order to examine any possible reaction to them in new series or in combinations of plant bases with different wick,in a custom hosting container every time!

The regular contact we seek with the perfume suppliers we choose for the candles, means for us the reliability in the specialized range of dialect perfumes, in sampling, testing and control stages, at set times and at temperatures at which the vegetable wax can withstand and cope.

The perfume proposals in our ready-made series and the perfumes that can be secured and locked to us by the B2B partner and the private label customer, guarantee the final wax product with a dynamic presence and unchanged aroma!

Luxodor-Ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής κεριών

Το επίκεντρο του κεριού, η συσκευασία που το περιέχει!

Όπως για εμάς τους ανθρώπους υπάρχει στα ρούχα η υγιεινή, η προστασία,
η άνεση, η πολυτέλεια, η απλότητα, το style, έτσι και σε ένα κερί, του δίνουμε ακριβώς τα ρούχα που τεχνικά του αρμόζουν, ανατομικά του πάνε, οικολογικά το συστήνουν και αισθητικά το αναδεικνύουν με ελληνική υπογραφή παραγωγού και αρμόδιας ομάδας στο τμήμα σχεδιασμού, επικοινωνίας και επαγγελματικής συμφωνίας, με κλάδους που εξυπηρετεί η αγορά και τοποθέτηση κεριού!

Luxodor-Ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής κεριών

The focus of the candle, the package that contains it!

As for us humans there is hygiene, protection, comfort, luxury, simplicity, style, so in a candle, we give  exactly the clothes that technically fit it, anatomically fit it, ecologically recommend it and aesthetically highlight it with a Greek signature of a producer and a competent team in the design department, communication and professional agreement, with sectors served by the purchase and placement of candles!