ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ B2B / B2B PARTNER

Χτίζοντας την εταιρική ταυτότητα του κεριού και τη στέρεη θέση του στην παγκόσμια αγορά, εξελίξαμε υπεύθυνα το επιχειρηματικό πλάνο για τον κλάδο των κεριών, δημιουργώντας μία σχέση διαφάνειας και ποιότητας στρατηγικών κινήσεων πώλησης, σε απόλυτη επαφή παραγωγού/εταιρείας και συνεργάτη B2B.

Building the corporate identity of the candle and its solid position in the global market, we responsibly developed the business plan for the candle industry, creating a relationship of transparency and quality of strategic sales moves, in absolute contact of producer / company and B2B partner.

Προμηθεύουμε τα κεριά μας ανάλογα με το είδος, την κατηγορία και τον λόγο της χρήσης τους σε:

We supply our candles depending on the type, category and reason for their use in:

 • Διακόσμηση
 • Χονδρική και Λιανική
 • Ξενοδοχεία, Airbnb, Σκάφη
 • Τουριστικά καταστήματα
 • Εστίαση και Catering
 • Εκδηλώσεις, Συνέδρια
 • Γάμος και Βάπτιση
 • Κέντρα ευεξίας, φροντίδας και περιποίησης
 • Ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Product mix ειδικού ενδιαφέροντος
 • Decoration
 • Wholesale and Retail
 • Hotels, Arbnb, Boats
 • Tourist shops
 • Catering
 • Events, Conferences
 • Wedding and Baptism
 • Wellness, care and treatment centers
 • Online stores
 • Product mix of special interest

Η επικοινωνία μαζί μας, δείχνει από την πρώτη στιγμή τον επαγγελματισμό και το ενδιαφέρον προς τον συνεργάτη μας

 • Αναλυτική παρουσίαση σε εταιρικό email από το αρμόδιο τμήμα επικοινωνίας (customer επικοινωνία)
 • Σύγχρονος κατάλογος προϊόντων σε δύο γλώσσες
 • Δειγματισμός κεριών (κατόπιν συνεννόησης)
 • Προφόρμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας

The communication with us, shows from the first moment the professionalism and the interest towards our partner

 • Detailed presentation in corporate email from the competent communication department (customer communication)
 •  Modern product catalog in two languages
 • Candle sampling (by arrangement)
 • Pre-order confirmation form
Luxodor-Συνεργάτες b2b

Είμαστε δίπλα στα κεριά μας και μετά την αποστολή, τοποθέτηση, επίδειξη και πώλησή τους.

Ανάλογα με τον στόχο του επαγγελματία και σε τι κλάδο ανήκει, ειδικευόμαστε σε προτάσεις και λύσεις, ώστε η επένδυση στο κερί μας, να δημιουργήσει την άμεση αγορά και καταναλωτική δύναμη από πιστό και απαιτητικό κοινό!

Θέλουμε να δίνουμε κάθε φορά τον καλύτερο μας εαυτό και να αξιοποιούμε τις συνεργασίες μας στο B2B, αφήνοντας ικανοποιημένο τον συνεργάτη μας για τα εξελικτικά επίπεδα που του προσφέρουμε ποιοτικά, τεχνικά και σε συσκευασίες, ώστε ν’ αναδείξουμε τη σχεδίαση και τη συνεργασία στο Ελληνικό κερί!

We are next to our customers and partners after sending, placing, displaying and selling our candles.

Depending on the goal of the professional and the industry he belongs to, we specialize in proposals and solutions, so that the investment in our candle, creates the direct market and consumer power from a loyal and demanding public!

We want to give our best every time and take advantage of our collaborations in B2B, leaving our partner satisfied with the evolutionary levels that we offer him in terms of quality, technique and packaging, in order to highlight the design and cooperation in Greek candle wax!

 • Επικοινωνία (follow up) για την ενημέρωση, αξιολόγηση και πρόοδο
 •  Υποστήριξη των προϊόντων μας μέσω προωθητικού υλικού
 •  Άνοιγμα νέων κωδικών και αντικατάσταση άλλων κωδικών, ανάλογα με την άμεση πώληση, το εποχικό και τη ζήτηση
 • Οργανωμένη τοποθέτηση με ειδική κατασκευή stand
 • Communication (follow up) for information, evaluation and progress
 • Support of our products through promotional material
 • Open new codes and replace other codes, depending on direct sale, seasonal and demand
 • Organized installation with special stand construction